Levý banner
Pravý banner
MENU
0 0,00
Nog 89 voor GRATIS verzending
Categorieën

Algemene voorwaarden en bepalingen

Over de aankoop

Pavlina

ALGEMENE VOORWAARDEN

van de onderneming
Donoci s.r.o.
statutaire zetel Pražská 2532/4
Blansko 678 01, Tsjechische Republiek
ID-nr.: 47539569
voor de verkoop van goederen in de online winkel gelegen
op www.lampenmanie.nl
 

1. INLEIDENDE BEPALINGEN

1.1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden" genoemd) van de vennootschap Donoci s.r.o., met maatschappelijke zetel in Pražská 2532/4, Blansko 678 01, ID-nr. 47539569
(hierna "verkoper" genoemd), het Burgerlijk Wetboek (hierna "Burgerlijk Wetboek" genoemd) de wederzijdse rechten en plichten van de contractanten die in verband met of als gevolg van de koopovereenkomst (hierna "koopovereenkomst" genoemd) tussen verkoper en andere entiteiten (hierna "koper" genoemd) via het online-winkel van de verkoper zijn vastgesteld, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1751 van de wet nr. 89/2012, vastleggen. De onlinewinkel wordt door de verkoper geëxploiteerd op een website die zich bevindt op www.lampenmanie.nl (hierna te noemen "de onlinewinkel"). )) via de interface van de website (hierna de "webinterface van de webwinkel" genoemd).
 
1.2. Bepalingen die afwijken van de Algemene Voorwaarden kunnen in de koopovereenkomst worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in het koopcontract hebben voorrang op de bepalingen in de Algemene Voorwaarden.
 
1.3. Bepalingen van de Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst en de Algemene Voorwaarden zijn in de Tsjechische taal opgesteld. De koopovereenkomst kan in de Tsjechische taal worden gesloten.
 
1.4. De Algemene Voorwaarden kunnen door de verkoper worden gewijzigd of aangevuld. Deze bepaling heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen die ontstaan tijdens de periode dat de vorige versie van de Algemene Voorwaarden van kracht was.
 

2. GEBRUIKERS ACCOUNT

2.1. Na registratie van de koper op de website heeft de koper toegang tot zijn of haar gebruikersinterface. Vanuit deze gebruikersinterface kan de koper goederen bestellen (hierna "gebruikersaccount" genoemd). De koper kan ook goederen zonder registratie rechtstreeks via de webinterface van de online shop bestellen.
 
2.2. Bij de registratie op de website en het bestellen van goederen is de koper verplicht om correcte en waarheidsgetrouwe gegevens te verstrekken. De besteller is verplicht om de in de gebruikersaccount ingevoerde gegevens bij iedere wijziging bij te werken. De door de koper in het gebruikersaccount en bij de bestelling van goederen opgegeven gegevens worden door de verkoper als waarheidsgetrouw beschouwd.
 
2.3. De toegang tot het gebruikersaccount is beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord. De koper is verplicht tot geheimhouding van de informatie die nodig is om toegang te krijgen tot zijn gebruikersaccount.
 
2.4. De koper is niet gerechtigd om derden gebruik te laten maken van het gebruikersaccount.
 
2.5. De verkoper kan het gebruikersaccount verwijderen, in het bijzonder wanneer de koper zijn gebruikersaccount niet langer dan 30 dagen gebruikt of wanneer de koper zijn verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst (met inbegrip van de Algemene Voorwaarden) niet nakomt.
 
2.6. De koper erkent dat het gebruikersaccount mogelijk niet continu beschikbaar is, in het bijzonder met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud van hard- en software van de verkoper of het noodzakelijke onderhoud van hard- en software van derden.


2.7. De koper heeft het recht om een recensie van de gekochte goederen op de website van de verkoper te plaatsen onder de voorwaarden vermeld in paragraaf 2.8., waarvan hij per e-mail op de hoogte wordt gebracht na de aankoop van de goederen door de verkoper.


2.8. De koper kan de recensie toevoegen via zijn/haar gebruikersaccount zoals gedefinieerd in artikel 2 van de Voorwaarden, als hij/zij die account al heeft, of hij/zij heeft die aangemaakt via de link in de e-mail die in de vorige alinea is verstrekt, na zijn/haar naam, achternaam en e-mailadres te hebben ingevoerd. De verkoper deelt de koper mee dat de persoonsgegevens die de koper bij het toevoegen van een recensie heeft ingevoerd, door de verkoper verwerkt worden om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de verkoper om ervoor te zorgen dat gepubliceerde recensies afkomstig zijn van consumenten die het product daadwerkelijk gebruikt of gekocht hebben, zolang de recensie op de website van de verkoper gepubliceerd wordt. De koper heeft het recht de verkoper te verzoeken de verwerking van de persoonsgegevens van de koper voor dit doel stop te zetten en de verkoper zal onverwijld aan dergelijke verzoeken voldoen, maar in dat geval zal de verkoper de door de koper op zijn website toegevoegde recensie verwijderen. De koper erkent dit.


2.9. De verkoper is gerechtigd beoordelingen die geen betrekking hebben op de door de koper gekochte goederen te verwijderen. De verkoper behoudt zich het recht voor om beoordelingen te verwijderen die het product zelf niet beoordelen, of beoordelingen die vulgaire uitingen, beledigende en racistische inhoud, politieke meningen, links naar andere websites bevatten, of anderszins in strijd zijn met de goede zeden.

 

3. HET SLUITEN VAN DE KOOPOVEREENKOMST

3.1. Elke presentatie van goederen die op de webinterface van de webwinkel worden geplaatst, is informatief van aard en de verkoper is niet verplicht een koopovereenkomst voor deze goederen te sluiten. De bepalingen van artikel 1732 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 
3.2. De webinterface van de webwinkel bevat informatie over de goederen, met inbegrip van de prijzen van de afzonderlijke goederen en de kosten voor het retourneren van de goederen indien deze goederen door hun aard niet op de gebruikelijke wijze per post kunnen worden teruggestuurd. De prijzen van de goederen zijn inclusief BTW en alle daarmee samenhangende kosten. De prijzen van de goederen blijven van kracht zolang ze worden weergegeven in de webinterface van de online winkel. Deze bepaling beperkt niet de mogelijkheid van de verkoper om een koopovereenkomst te sluiten onder individueel overeengekomen voorwaarden.
 
3.3. De webinterface van de webwinkel bevat ook informatie over de kosten van de verpakking en levering van de goederen. Informatie over de kosten van de verpakking en levering van de in de webinterface van de webwinkel vermelde goederen geldt alleen in gevallen waarin de goederen binnen het grondgebied van de Tsjechische Republiek worden geleverd.
 
3.4. Om de goederen te bestellen, vult de koper het bestelformulier in op de webinterface van de online winkel. In het bijzonder bevat het bestelformulier informatie over:
 • bestelde goederen (de koper voegt de bestelde goederen toe aan het virtuele winkelwagentje in de webinterface van de webwinkel),
 • de betalingswijze van de aankoopprijs van de goederen, informatie over de vereiste leveringswijze van de bestelde goederen, en
 • informatie over de kosten in verband met de levering van de goederen (hierna "bestelling" genoemd).
3.5. Alvorens de bestelling bij de verkoper te plaatsen, heeft de koper het recht de door de koper in de bestelling ingevoerde gegevens te controleren en te wijzigen met betrekking tot de mogelijkheid voor de koper om fouten, die zich bij het invoeren van de gegevens in de bestelling hebben voorgedaan, op te sporen en te verbeteren. De koper geeft de bestelling door aan de verkoper door te klikken op de knop "Bestelling afronden". De in de bestelling vermelde gegevens worden door de verkoper als correct beschouwd. De verkoper bevestigt dit onmiddellijk na ontvangst van de bestelling aan de koper per e-mail, aan het e-mailadres van de koper dat in de gebruikersaccount is opgeslagen of in de bestelling is ingevoerd (hierna "het e-mailadres van de koper" genoemd).
 
3.6. Afhankelijk van de aard van de bestelling (hoeveelheid goederen, koopprijs, verwachte verzendkosten) heeft de verkoper altijd het recht om van de koper een aanvullende bevestiging van de bestelling te vragen (bijvoorbeeld schriftelijk of telefonisch).
 
3.7. De contractuele relatie tussen de koper en de verkoper ontstaat door de levering van de bestelde goederen op het adres dat door de koper in de bestelling is opgegeven.
 
3.8. De koper verbindt zich ertoe om bij het sluiten van de koopovereenkomst gebruik te maken van de middelen voor communicatie op afstand. De kosten die de koper bij het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand in verband met het sluiten van de koopovereenkomst (kosten voor internetverbinding, kosten voor telefoongesprekken) worden gedragen door de koper en deze kosten wijken niet af van het basistarief.
 

4. DE PRIJS VAN DE GOEDEREN EN DE BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. De prijs van de goederen die via de website van de verkoper worden aangeboden, is inclusief BTW en alle bijhorende kosten.


4.2. De prijs van de goederen en eventuele kosten verbonden aan de levering van de goederen volgens de koopovereenkomst kunnen door de koper op de volgende manieren aan de verkoper worden betaald:
 • door overschrijving op rekening van de verkoper - IBAN: DE86100208900028709153 / BIC(SWIFT): HYVEDEMM488 (hierna de "rekening van de verkoper" genoemd);
 • zonder contant geld via een online betalingssysteem;
 • met een creditcard;
4.3. Naast de koopprijs is de koper ook verplicht om de kosten voor de verpakking en levering van de goederen tegen het overeengekomen bedrag aan de verkoper te betalen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn in de koopprijs ook de aan de levering van de goederen verbonden kosten inbegrepen.
 
4.4. De verkoper verlangt van de koper geen statiegeld of andere soortgelijke betaling. Dit laat onverlet het bepaalde in artikel 4.2. van deze algemene voorwaarden. artikel 4.6 van de Algemene Voorwaarden betreffende de verplichting tot vooruitbetaling van de koopprijs.
 
4.5. De verkoper is met name gerechtigd, indien de koper geen aanvullende bevestiging van de bestelling verstrekt (artikel 3.6), om betaling van de volledige koopprijs te eisen alvorens de goederen aan de koper te verzenden. Het bepaalde in artikel 2119 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
 
4.6. Eventuele kortingen op de prijs van de door verkoper aan koper verstrekte goederen zijn niet cumuleerbaar.
 
4.7. Indien dit in de zakenrelaties gebruikelijk is of indien dit door algemeen verbindende wettelijke voorschriften is voorgeschreven, de verkoper gehouden om een fiscaal document - factuur uit te reiken voor de betalingen in het kader van de koopovereenkomst aan de koper. De verkoper is een betaler van BTW - belasting over de toegevoegde waarde. Het belastingdocument - een factuur wordt door de verkoper aan de koper uitgereikt na betaling van de prijs van de goederen en deze factuur wordt in elektronische vorm naar het e-mailadres van de koper gestuurd.
 
4.8. Het is mogelijk om een wijziging van de factuur te vragen, tenzij het gaat om een wijziging als gevolg van een wijziging in de levering van de goederen of een correctie van de kennelijke onnauwkeurigheid van de originele factuur (bv. een typfout, een onjuiste hoeveelheid gefactureerde goederen, enz.), en dit pas op de derde dag van de maand na de datum van de uitgereikte factuur. De wijziging is dan niet meer mogelijk.
 
4.9. Volgens de wet op de registratie van de verkoop is de verkoper verplicht om de koper een ontvangstbewijs te verstrekken. Tegelijkertijd is de verkoper verplicht om de ontvangen verkoop online te registreren bij de belastingadministrateur; in geval van een technische storing uiterlijk binnen 48 uur.
 

5. TERUGTREKKING UIT DE KOOPOVEREENKOMST

5.1. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);
 
5.2. Indien dit niet het geval is als bedoeld in artikel 5.1 van de Algemene Voorwaarden of enig ander geval waarin de koopovereenkomst niet kan worden herroepen, heeft de koper overeenkomstig artikel 1829 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek het recht de koopovereenkomst binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen te herroepen. Indien de koopovereenkomst betrekking heeft op meerdere soorten goederen of levering van meerdere onderdelen, gaat deze termijn in op de datum van ontvangst van de laatste levering van goederen. De herroeping van de koopovereenkomst moet binnen de in de vorige zin genoemde termijn aan de verkoper worden gezonden. Om de overeenkomst te herroepen, kan de koper gebruik maken van een door de verkoper beschikbaar gesteld online contactformulier. De koper kan de herroeping van de koopovereenkomst naar het adres van de geregistreerde verkoper sturen kantoor of via een contactformulier.
 
5.3. In geval van herroeping van de koopovereenkomst overeenkomstig artikel 5.2 van de Algemene Voorwaarden, wordt de koopovereenkomst van meet af aan ontbonden. De goederen moeten binnen veertien (14) dagen na de levering van de herroeping aan de verkoper worden teruggestuurd naar de verkoper. Indien de koper zich terugtrekt uit de koopovereenkomst, neemt de koper de directe kosten van de terugzending van de goederen aan de verkoper voor zijn rekening, ook indien de goederen door hun aard niet per post kunnen worden teruggezonden.
 
5.4. In geval van terugtrekking uit de overeenkomst op grond van artikel 5.2 van de algemene voorwaarden dient de verkoper de van de koper ontvangen gelden binnen veertien (14) dagen na levering van de terugtrekking uit de koopovereenkomst door de koper terug te geven op dezelfde wijze als de verkoper de gelden van de koper heeft aanvaard. De verkoper heeft tevens het recht om de door de koper bij het retourneren van de goederen door de koper verstrekte betaling te retourneren of anderszins, indien de koper daarmee akkoord gaat en dit voor de koper geen extra kosten met zich meebrengt. Indien de koper zich uit de koopovereenkomst terugtrekt, is de verkoper niet verplicht de ontvangen gelden aan de koper te retourneren voordat de koper de goederen retourneert of bewijst dat de goederen aan de verkoper zijn verzonden. In het geval dat de prijs van de goederen door de koper is betaald met een cadeaubon, zal de verkoper de cadeaubon retourneren. Indien de prijs gedeeltelijk is betaald in de vorm van een cadeaubon, zal de verkoper het geld gedeeltelijk terugbetalen in de vorm van een cadeaubon, in de verhouding waarin de prijs is betaald.
 
5.5. De verkoper heeft het recht om de vordering tot schadevergoeding op de goederen eenzijdig te verrekenen met de vordering van de koper tot terugbetaling van de koopprijs.
 
5.6. Verkoper behoudt zich het recht voor om in de volgende gevallen van de koopovereenkomst terug te treden:
  a) In geval van een onwettige poging van de koper om zich uit de koopovereenkomst terug te trekken en de daaruit voortvloeiende onmogelijkheid om contact met hem op te nemen over verdere stappen;
  b) In geval van een vordering van de koper op de goederen, wanneer deze als ongegrond wordt beoordeeld en de daaruit voortvloeiende onmogelijkheid om contact met hem op te nemen voor verdere actie;
  c) In geval van een vordering van de koper op de goederen, wanneer deze als ongegrond wordt beoordeeld en de koper de verkoper uitdrukkelijk meedeelt dat hij/zij (de koper) niet langer in de goederen is geïnteresseerd;
  d) In geval van reclame van de koper, wanneer de goederen door de verkoper worden teruggestuurd naar het adres van de koper, die de goederen niet in ontvangst neemt, en de goederen worden teruggestuurd naar de verkoper;
  e) In alle andere gevallen, waarin de goederen zonder enige informatie door de koper naar het adres van de verkoper worden verzonden en vervolgens niet in staat zijn om contact op te nemen met de koper.
De verkoper behoudt zich verder het recht voor om de bestelling van de koper te annuleren totdat de koper de goederen overneemt. In dat geval zal de verkoper alle van de koper ontvangen gelden in het kader van de bestelling zonder onnodige vertraging aan de koper teruggeven door middel van een contante overschrijving op een door de koper opgegeven bankrekening.
 
5.7. Indien een geschenk aan de koper samen met de goederen wordt gegeven, wordt de geschenkovereenkomst tussen de verkoper en de koper gesloten met de ontbindende voorwaarde dat indien de koper zich uit de overeenkomst terugtrekt, de geschenkovereenkomst voor een dergelijk geschenk haar werking verliest en de koper verplicht is het geschenk samen met de goederen aan de verkoper terug te geven.
 
5.8. Lampen (lichtbronnen), die als cadeau of geheel gratis bij gekochte lampen worden geleverd, zijn reclameartikelen. De garantie dekt deze niet.
 
5.9. De koper - de consument heeft het recht de koopovereenkomst te herroepen. Als de koper een ondernemer is en een ondernemersnummer (KvK-nummer) of BTW-nummer heeft ingevoerd in de bestelling, dan is hij niet langer een consument. Om deze reden kan de koper op grond van de Europese Richtlijn Consumentenrechten (97/7/EG) geen recht doen ontstaan om de goederen binnen 14 dagen na levering van de goederen te retourneren.
 

6. TRANSPORT EN LEVERING VAN DE GOEDEREN

6.1. Indien de wijze van verzending op speciaal verzoek van de koper is overeengekomen, draagt de koper het risico en de eventuele extra kosten die aan deze wijze van verzending verbonden zijn.
 
6.2. Indien de verkoper op grond van de koopovereenkomst verplicht is de goederen te leveren op de door de koper in de bestelling aangegeven plaats, is de koper verplicht de goederen bij levering in ontvangst te nemen.
 
6.3. Indien de goederen herhaaldelijk of op een andere wijze dan in de bestelling is vermeld, is de koper verplicht de kosten van de herhaalde levering van de goederen, respectievelijk de kosten van een andere wijze van verzending te betalen, indien de goederen om redenen van de koper herhaaldelijk of op een andere wijze dan in de bestelling is vermeld.
 
6.4. De koper is verplicht om bij ontvangst van de zaken van de vervoerder de deugdelijkheid van de verpakking van de zaken te controleren en in geval van eventuele gebreken de vervoerder onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de verpakking bewijst dat de ongeoorloofde binnenkomst in de zending heeft plaatsgevonden, is de koper niet verplicht deze zending van de vervoerder over te nemen. U bent verplicht om te controleren of u de gevraagde hoeveelheid goederen heeft ontvangen, wanneer u de goederen van de vervoerder in ontvangst neemt. Bij eventuele verschillen is het noodzakelijk om zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 2 werkdagen) contact met ons op te nemen, zodat we kunnen beginnen met het oplossen van de zaak en eventuele afwijkingen succesvol kunnen afhandelen.
 
6.5. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een link om het pakket te volgen. In het geval dat het pakket als afgeleverd lijkt, maar de ontvanger het niet heeft ontvangen, is de ontvanger verplicht de afzender zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de zending, uiterlijk 5 dagen na de datum van levering die in de tracking van de koerier staat.
 
6.6. Andere rechten en verplichtingen van partijen die verband houden met het vervoer van de goederen kunnen door de verkoper worden gewijzigd door middel van bijzondere leveringsvoorwaarden indien deze door de verkoper zijn vastgesteld.
 

7. RECHTEN UIT GEBREKKIGE NAKOMING

7.1. De rechten en verplichtingen van de overeenkomstsluitende partijen met betrekking tot de rechten van gebrekkige nakoming worden geregeld door de desbetreffende algemeen bindende wettelijke voorschriften (met name de bepalingen van de artikelen 1914 tot en met 1925, de artikelen 2099 tot en met 2117 en de artikelen 2161 tot en met 2174 van het burgerlijk wetboek en de gewijzigde wet nr. 634/1992 Coll. inzake consumentenbescherming).
 
7.2. De verkoper garandeert de koper dat de goederen bij ontvangst geen gebreken vertonen. In het bijzonder garandeert de verkoper de koper dat de goederen op het moment van overname door de koper door de koper zijn overgenomen:
 • de goederen eigenschappen hebben die de partijen zijn overeengekomen en bij gebreke van een overeenkomst, de goederen eigenschappen hebben die de verkoper of de fabrikant heeft beschreven of die de koper heeft verwacht met betrekking tot de aard van de goederen en de door hen gevoerde reclame (verkoper, fabrikant),
 • de goederen geschikt zijn voor het door de verkoper aangegeven doel of waarvoor de goederen gewoonlijk worden gebruikt,
 • de goederen overeenstemmen met de kwaliteit of het ontwerp van het overeengekomen monster of de sjabloon, indien de kwaliteit of het ontwerp is bepaald volgens het overeengekomen monster of sjabloon,
 • de goederen zich in de juiste hoeveelheid, hoeveelheid of het juiste gewicht bevinden en
 • de goederen voldoen aan de wettelijke voorschriften.
 
7.3. Voor producten voor consumenten geldt een garantietermijn van 2 tot 5 jaar (24 tot 60 maanden), bij ieder afzonderlijk product staat de specifieke garantietermijn altijd vermeld in de productdetails. Voor een rechtspersoon bedraagt de garantietermijn voor alle producten 12 maanden.

7.4 Het bepaalde in artikel
 
7.5 van de Algemene Voorwaarden is niet van toepassing op goederen die tegen een lagere prijs worden verkocht voor een gebrek waarvoor een lagere prijs is overeengekomen, voor slijtage van goederen die het gevolg is van normaal gebruik, voor gebruikte goederen een gebrek dat overeenkomt met de mate van gebruik of slijtage van de goederen op het moment van ontvangst door de koper, of als dit is vanwege de aard van de goederen.
 
7.6. Indien zich binnen zes maanden na ontvangst van de goederen een gebrek voordoet, worden de goederen bij ontvangst geacht een gebrek te hebben vertoond. De koper heeft het recht om binnen 24 maanden na ontvangst van de goederen het recht van een gebrek, dat zich voordoet in verbruiksgoederen, af te dwingen.
 
7.7. De rechten van de gebrekkige nakoming worden door de koper uitgeoefend op het adres van de verkoper, waar de aanvaarding van de klacht met betrekking tot het assortiment van de verkochte goederen mogelijk is, eventueel op de maatschappelijke zetel of de plaats van vestiging.
 
7.8. Verdere rechten en verplichtingen van partijen in verband met de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken kunnen worden geregeld door de verkoper.
 
7.9. In geval van terugbetaling van de transportkosten uit hoofde van de goederenclaim door de koper, heeft de koper slechts recht op terugbetaling van de transportkosten ten belope van het laagste aangeboden bedrag.
 
7.10. Verkoper meldt hierbij aan koper dat de goederen die chemische kleefstoffen of andere verbindingen bevatten na het uitpakken een geur kunnen hebben. De goederen zijn niet chemisch of fysisch schadelijk, de geur zakt na korte tijd. Daarom kunnen dergelijke goederen niet als gebrekkig worden beschouwd.
 
7.11. De verkoper waarschuwt de koper dat de echte kleuren van de producten enigszins kunnen afwijken van de kleuren op de foto's, afhankelijk van de instellingen en het type van uw monitor/telefoon. De echte kleuren van de producten staan vermeld in de omschrijving van deze producten.
 

8. VERDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE CONTRACTERENDE PARTIJEN

8.1. De koper verkrijgt de eigendom van de goederen op het moment dat de totale koopprijs van de goederen door de koper wordt betaald en de goederen door de koper worden overgenomen.
 
8.2. Ten aanzien van de koper is de verkoper niet gebonden aan gedragscodes in de zin van §1826 lid 1 sub e van het Burgerlijk Wetboek.
 
8.3. Klachten van consumenten worden door de verkoper behandeld via het contactformulier. De verkoper zal de kennisgeving over de afhandeling van de klacht van de koper naar het e-mailadres van de koper sturen.
 
8.4. Indien de koper een consument is naar toepasselijk recht en er een consumentengeschil ontstaat tussen het bedrijf Donoci s.r.o. en de koper, dat niet door de overeenkomst kan worden opgelost, erkent de koper dat hij het recht heeft om een voorstel te doen voor de buitengerechtelijke beslechting van een dergelijk geschil. De Tsjechische handelsinspectie is verantwoordelijk voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen die voortvloeien uit de koopovereenkomst. De maatschappelijke zetel van de Tsjechische handelsinspectie is gevestigd te Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, ID-nr.: 000 20 869, website: http://www.coi.cz. Het platform voor online geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr kan worden gebruikt om geschillen tussen de verkoper en de koper die voortvloeien uit de koopovereenkomst te beslechten.
 
8.5. European Consumer Center Czech Republic, gevestigd te Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, website: http://www.evropskyspotrebitel.cz is het contactpunt van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende de onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (verordening betreffende onlineverkoop van consumentengeschillen).
 
8.6. De verkoper heeft het recht de goederen te verkopen op basis van een handelsvergunning. De handelscontrole wordt in het kader van zijn activiteiten uitgevoerd door de bevoegde handelsvergunningsinstantie. Het toezicht op de bescherming van persoonsgegevens wordt uitgeoefend door het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens. De Tsjechische handelsinspectiedienst houdt in beperkte mate toezicht op de naleving van Wet nr. 634/1992 Coll. inzake consumentenbescherming, zoals gewijzigd.
 
8.7. De koper neemt hierbij het risico op zich van gewijzigde omstandigheden in de zin van § 1765, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek.
 
8.8. De bescherming van persoonsgegevens wordt geboden in overeenstemming met de geldende wetgeving, in het bijzonder met de verordening van het Europees Parlement en de Raad 2016/679, en in overeenstemming met het privacybeleid dat op deze website wordt vermeld.
 

9. LEVERING

9.1. Het kan worden geleverd op het e-mailadres van de koper.
 

10. SLOTBEPALINGEN

10.1. Indien de in de koopovereenkomst vastgelegde relatie een internationaal (buitenlands) element bevat, dan komen de partijen overeen dat de relatie wordt beheerst door Tsjechisch recht. Dit doet geen afbreuk aan de rechten van de consument die voortvloeien uit algemeen bindende wettelijke voorschriften.
 
10.2. Indien een bepaling van de zakelijke voorwaarden ongeldig of ongeldig is of indien deze ongeldig of ongeldig wordt of indien deze in plaats van de ongeldige bepaling ongeldig of ongeldig wordt, wordt een bepaling van kracht, waarvan de betekenis het dichtst bij de ongeldige bepaling ligt. De ongeldigheid of ineffectiviteit van een bepaling doet geen afbreuk aan de geldigheid en effectiviteit van andere bepalingen.
 
10.3. De koopovereenkomst, met inbegrip van de algemene voorwaarden, wordt door de verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en is niet toegankelijk.
 
10.4. De bijlage bij de algemene voorwaarden is een voorbeeldformulier voor de herroeping van de koopovereenkomst.
 
10.5. Contactgegevens van de verkoper: verzendadres: Pražská 2532/4, Blansko 678 01, telefoon 020 24 10 915.
 
Opgemaakt te Blansko op 25 mei 2019

Artikel auteur:

Pavlina
Pavlina Klantenservice specialist

Pavlina is niet alleen onze klantenservice specialist, maar ook een fan van moderne LED-verlichting. In haar artikelen zal ze u adviseren over hoe u de juiste verlichting kiest en energie kunt besparen. Ze geeft u ook handige tips mee over hoe uw huis en tuin perfect kunt verlichten.

Vragen?

Pavlina

Ik help u graag bij uw productkeuze en technische vragen.

020 24 10 915(Ma-Vr 07:00 - 16:30 uur)

Stel een vraag

© 2023 Lampenmanie.nl. Alle rechten voorbehouden.